Facebook : Lấy Uy Tín Rất Quan Trọng Thời Đại 5.0

*** Không Hổ Trợ các mục đích Không đúng pháp luật và vi phạm công đồng

Gói I

6.000.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 500ng
 • Đăng bài 200-300k Like/
  Tháng
 • Hổ trợ Uy Tín
 • Khác…
Liên hệ

Gói II

4.600.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 1000 Người
 • Đăng bài 200-300k Like/ Tháng
 • Hổ trợ Uy Tín
 • Khác…
Liên hệ

Gói III

6.800.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 2500-3000
  Người
 • Đăng bài 300-500k Like/ Tháng
 • Hổ trợ Uy Tín
 • Khác…
Liên hệ

Gói IV

10.800.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 35000 –
  4000 Người
 • Đăng bài 300-500k Like/
  Tháng
 • Hổ trợ tương tác – Vip
 • Khác…
Liên hệ

Gói V

16.800.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 5000 – 6000
  Người
 • Đăng bài 400-500k Like/ Tháng
 • Hổ trợ tương tác – Vip
 • Khác…
Liên hệ

Gói IV

18.800.000 VNĐ/Tháng

 • Tăng Lượt Flower 7000 – 10.000
  Người
 • Đăng bài 500-1000Like/ Tháng
 • Hổ trợ tương tác – Vip
 • Hổ trợ nâng cấp tik Xanh
 • Khác…
Liên hệ